Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Zaproszenie do konkursu

Serdecznie Zaprasza Parafialny Oddział Caritas w Srokowie

PLAKATeko

 • R e g u l a m i n  k o n k u r s u  n a  E KO  o z d o b ę  ś w i ą t e c z n ą
  wykonaną z surowców wtórnych, naturalnych
  1. Organizator konkursu:
  Parafialny Oddział Caritas w Srokowie
  Dane adresowe: Srokowo, ul. Piekarska 5
  2. Cele konkursu:
  - zwrócenie uwagi parafian Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Srokowie na
  problem odpadów i właściwej ich segregacji, odzysku surowców wtórnych z odpadów
  komunalnych;
  - zaangażowanie parafian w zdobywanie wiedzy o ochronie środowiska
  i właściwej gospodarce odpadami komunalnymi;
  - podniesienie świadomości ekologicznej parafian, rozwijanie umiejętności
  samodzielnego zdobywania wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów, wykorzystanie
  materiałów odpadowych i naturalnych działaniach artystycznych oraz uwrażliwienie
  na piękno naturalnego środowiska.
  3. Przedmiot konkursu:
  Przedmiotem konkursu jest wykonanie ekologicznej ozdoby świątecznej np. ozdoby
  choinkowej, stroika świątecznego.
  Zadaniem uczestników konkursu (rodzin) jest wykonanie najciekawszej, najbardziej
  oryginalnej ozdoby świątecznej (Bożonarodzeniowej) z wykorzystaniem surowców
  wtórnych (opakowań papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itp.) lub
  materiałów naturalnych (np. drewno, siano, słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki
  owoców itp.). Surowce wtórne bądź naturalne muszą stanowić główny budulec pracy.
  Pomysł oraz technika wykonania dowolna.
  4. Uczestnicy konkursu:
  Konkurs przeznaczony jest dla parafian Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w
  Srokowie.
  5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  a) udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
  b) każdy uczestnik (rodzina) może przekazać maksymalnie jedną pracę;
  c) prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
  publikowanymi i nie przedstawianymi w innych konkursach;
  d) nieodłącznym elementem pracy musi być wypełniona Karta zgłoszenia do konkursu
  stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na EKO ozdobę świąteczną
  wykonaną z surowców wtórnych i naturalnych,
  e) na konkurs nie można przekazywać prac zbiorowych
  6. Zgłoszenia do konkursu:
  a) opatrzone imieniem i nazwiskiem autora prace konkursowe (ozdoby
  Świąteczne) wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 6 stycznia
  2021 r. do siedziby parafii ( plebania) , Srokowo ul. Piekarska 5, w godzinach od
  8:00-15:00.
  b) w ramach konkursu należy zgłaszać prace własnego autorstwa – ozdoby
  świąteczne wykonane z surowców wtórnych i naturalnych;
  c) zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
  d) zgłoszenia do konkursu złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  7. Organizacja konkursu:
  a) prace konkursowe będą oceniane pod kątem:
  -  zgodności z tematyką konkursu;
  -  kreatywności;
  - estetyki i staranności;
  -  oryginalności pracy.
  b) prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i zostaną wyeksponowane w
  tutejszym Kościele
  c) oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
  d) lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej parafia-srokowo.pl.
  8. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe,
  b) wyłonienie laureatów konkursu odbędzie się do dnia 10.01.2021 r. Wyniki konkursu
  zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie
  parafii i w gablocie kościelnej,
  c) odbiór nagród nastąpi w porozumieniu z uczestnikami,
  d) udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
  na wykorzystanie prac do prezentowania ich w Internecie, wprowadzania do pamięci
  komputera, prezentowania prac;
  e) dane osobowe uczestników konkursu są zbierane i przetwarzane przez organizatora dla
  celów związanych z konkursem;
  f) sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu;
  g) rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej nie podlegają procedurze odwoławczej;
  h) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji złożonych prac do celów promocji
  parafii z podpisem nazwiska autora.
  9. Postanowienia końcowe.
  1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
  2. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
  3. Administratorem danych osobowych do celów związanych z prowadzonym konkursem
  jest Parafialny Zespół Caritas w Srokowie. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu
  do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.
  Dane osobowe Autora przetwarzane będą w celach związanych z realizacją
  konkursu.
  4. Organizator Konkursu zastrzega prawo do ewentualnego przedłużenia, skrócenia, zmiany
  lub odwołania Konkursu bez podawania przyczyn.
  5. Interpretacja zasad regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który
  zastrzega sobie możliwość zmian i uzupełnień.
  6. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.
  7. Regulamin Konkursu oraz druk Karty zgłoszenia stanowiący załącznik nr 1
  do Regulaminu będą dostępne na stronie internetowej parafii oraz w kruchcie
  kościoła.
  8. Konkurs organizowany jest przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej, Caritas Polska w ramach projektu „Z Bogiem i
  Ekologią nam po drodze”
  Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie
  Parafialny Oddział Caritas w Srokowie