Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Strona główna

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach

Regulaminy konkursu plastycznego i literackiego

 

Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

oraz Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ogłaszają

XVII Wojewódzki

Konkurs Plastyczny i Grafiki Komputerowej

„ M Ł O D O Ś Ć - M I ŁO Ś Ć - M A Ł Ż E Ń S T W O - R O D Z I N A ”

w ramach

XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny

przebiegających pod hasłem

„Młodość – miłość – małżeństwo - rodzina”

Współorganizatorami konkursu są:

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie,

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy, Kurator Oświaty

oraz Pałac Młodzieży w Olsztynie

R E G U L A M I N

Celem nadrzędnym tegorocznego konkursu jest ukazanie drogi życiowej każdego człowieka od młodości poprzez rodzącą się miłość do tak głębokiej i silnej, która staje się podstawą więzi małżeńskiej zmieniającej się w rodzinę.

Młodość jest piękna, a młodzież pragnie miłości. Miłość bezwarunkowa daje i niczego nie żąda, zaczyna się wtedy, kiedy szczęście drugiej osoby jest ważniejsze niż nasze. Życie w miłości to ochrona własnej wolności. Gdy rodzi się egoizm - zanika miłość.

W chwili wstępowania w związek małżeński dwoje ludzi ma już za sobą pewien etap dorastania, dojrzewania ich miłości, która nie jest jeszcze dość dojrzała, aby podejmować zadania związane z życiem rodzinnym, jednak wystarczająco zaawansowana, by podjąć decyzję o małżeństwie i odpowiednio się do niego przygotować.

Miłość małżeńska jest „największą przyjaźnią”. W małżeństwie tworzy się szczęście we dwoje, wspólnym i nieustannym wysiłkiem.

W małżeństwie liczy się miłość, wierność i uczciwość małżeńska.

To na fundamencie małżeństwa buduje się rodzinę od zawsze uznawaną za „pierwotnie naturalną i podstawową grupę społeczną”.

Małżeństwo to trwały związek mężczyzny i kobiety uznany prawnie przez społeczeństwo, prowadzący do powstania rodziny”.

Rodzicielstwo musi być odpowiedzialne, a zadaniem rodziny jest szacunek, zrozumienie, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa i niesienie sobie wzajemnej pomocy. W normalnych warunkach życia rodzinnego szacunek i miłość wyrażają się we właściwej postawie dzieci do matki i ojca.

Jedynie prawdziwa, głęboka „piękna miłość” może pomóc współczesnej rodzinie, zagrożonej w istnieniu - tak, jak uczył Jan Paweł II.

Najważniejsze jest, by chcieć mieć dla siebie czas oraz dawać dobry przykład dzieciom - słowa uczą, przykłady pociągają.

            W pędzącym świecie coraz mniej czasu spędzamy ze sobą, z najbliższymi i niejako oddalamy się jednocześnie tęskniąc za czasami naszej młodości, ale zastanówmy się - jaką młodość mają nasze dzieci i czy też będą za nią tak tęskniły ?

Przedstawieniem w formie prac plastycznych i grafiki komputerowej beztroskiej młodości poprzez budzącą się miłość dorastając do małżeństwa i odpowiedzialności za rodzinę chcemy uświadomić i skłonić do refleksji nad potrzebą ochrony, wsparcia i propagowania naturalnego środowiska rodzinnego, w którym dzieci mają najlepsze warunki rodzinne i naturalne prawo do matki i ojca. Dzieci zasługują na to żeby, podczas kiedy rosną i dojrzewają, społeczeństwo uświadomiło im dobrze jak ważne jest małżeństwo. Państwo, które nie chroni małżeństwa i nie stoi na straży jego wyjątkowego miejsca w społeczeństwie, może pozbawić dzieci ich prawa do matki i ojca – o czym warto pamiętać.

Do udziału w konkursie zapraszamy

dzieci z oddziałów przedszkolnych, dzieci i młodzież szkół podstawowych kl. O-III,              IV-VIII, szkół średnich, studentów i dorosłych.

Technika wykonania prac plastycznych dowolna (bez prac wykonanych ołówkiem),

format prac A3, rysunek wykonany grafiką komputerową format A4

Prace podpisane na odwrocie według metryczki i załączników. Brak zgód na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.

Prace rolowane i składane nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o przesłanie maksymalnie 10 prac z każdej placówki do dnia                                    30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej,

ul. Pieczewska 10, 10-699 OLSZTYN,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac laureatów bez honorariów autorskich na łamach Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zamieszczenia na stronie internetowej organizatorów.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień laureatom będzie miało miejsce 23 października 2020 r. podczas podsumowania tegorocznych XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Informacja o miejscu i terminie uroczystości będzie przekazana laureatom konkursu w terminie późniejszym.

Wydarzenie to zostanie uświetnione prezentacją prac laureatów konkursu.

        Bliższe informacje:

Teresa Antczak – koordynator konkursu, tel. 505-03-15-75.

Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa (lub wiek dziecka), imię i nazwisko nauczyciela, dane adresowe szkoły (przedszkola), placówki.

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Uczniowie (osoby) pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

c/ oświadczenie nauczyciela/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 

 

Załącznik 1 / metryczka pracy /

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/

…………………………………………………………………..….

Klasa/wiek

Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy,   telefon placówki/pieczątka/

……………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/

…………………………………………………………………………..…

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody nauczycieli/opiekunów na publikację ich nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

Załącznik nr 2

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka w XVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki Komputerowej „MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA” organizowanym przez Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

....................................................................................................................................................... imię i nazwisko dziecka , wiek/klasa

.......................................................................................................................................................nazwa i adres szkoły

....................................................................................................................................................... dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                                                                                 III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                                                                                                                                                        IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w innych formach utrwaleń.                                                                                                                                                          V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

.............................................................................................…………………………………                                                                                                                                 Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu                      data

Załącznik nr 3

 

ZGODA/ OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA w związku z udziałem w XVII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym i Grafiki „MŁODOŚĆ-MIŁOŚĆ-MAŁŻEŃSTWO-RODZINA” organizowanym przez Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn

I. Moje dane osobowe:

.......................................................................................................................................................imię i nazwisko nauczyciela

.......................................................................................................................................................nazwa i adres szkoły

.......................................................................................................................................................dane do kontaktu: telefon, e-mail

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).                                                                                                III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach, prezentacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                                           IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego.. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Forum Prorodzinne, ul. Pieniężnego 22, Olsztyn. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

....................................................................................................................................                                             czytelny podpis nauczyciela                                                                         data

 

 

 

                                                          

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy w Olsztynie,

Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych „Forum Prorodzinne”

ogłaszają

XVII Wojewódzki Konkurs Literacki

„Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina”

Jesteś młodym człowiekiem. Przed Tobą wcześniej czy później wybór drogi życiowej. Masz wielkie plany, marzenia. Wierzysz w miłość. Chcesz kochać i być kochanym. Rozglądasz się dokoła. Jesteś bystrym obserwatorem. Widzisz ludzi szczęśliwych, którym życie się udało. Patrzysz na swoich rodziców, dziadków, członków bliższej i dalszej rodziny – oni też kiedyś byli młodzi, też stali przed wyborem drogi życiowej, też mieli plany i marzenia. Też wierzyli w miłość. To ona zapewne zaprowadziła ich kiedyś do ołtarza. Zastanawiasz się, czy spełnili swoje marzenia i czy nadal wierzą w miłość. Czy kochają i są kochani. Może są dla Ciebie wzorem? Pytasz sam siebie, czy chciałbyś być kiedyś taki, jak oni.

Widzisz też wokół siebie ludzi – młodych i starszych – którym w życiu coś nie wyszło. Zastanawiasz się, dlaczego. Przecież oni też mieli plany, marzenia, zapewne też wierzyli w miłość… Może zaprowadziła ich nawet do ołtarza? A może za słabo w nią wierzyli i woleli nie wiązać się na trwałe? Próbujesz zgadnąć, kiedy i gdzie popełnili błąd, który zaważył na ich życiu. Nie chciałbyś być w ich sytuacji, nie chciałbyś popełnić ich błędów.

Jesteś dorosłym człowiekiem. Masz już za sobą krótszy lub dłuższy staż małżeński. Może właśnie stoisz u progu ważnego małżeńskiego jubileuszu? Otacza Cię gromadka dzieci lub nawet wnuków. Może nawet jesteś wdową lub wdowcem. Przypominasz sobie własną młodość, swoje młodzieńcze plany i marzenia. Pamiętasz, jak bardzo kiedyś wierzyłeś w miłość. Zastanawiasz się, co po latach zostało z tych marzeń i jaka jest teraz ta Twoja miłość. Pytasz sam siebie, czy zrobiłeś naprawdę wszystko, by nie wystygła, by nadal była tą silną więzią, która gwarantuje bezpieczeństwo Twojemu małżeństwu i zbudowanej na nim rodzinie. Być może bijesz się po cichu w piersi, że w dużym stopniu z Twojej winy nie jest teraz tak, jak miało być… A może jednak nadal jest pięknie, może nawet jeszcze piękniej niż wtedy, gdy tylko marzyłeś lub gdy podejmowałeś najważniejszy w życiu krok?

Jesteś dorosłym człowiekiem. Masz za sobą krótszy lub dłuższy staż małżeński. Jakże chciałbyś dziś doradzić swoim dzieciom lub wnukom, co mają robić, by ich życie było udane, by ich miłość wciąż kwitła i by nie popełnili błędów, których Ty się być może – mimo najszczerszych chęci – nie ustrzegłeś.

„Młodzież – miłość – małżeństwo – rodzina” to hasło tegorocznej, już XXII edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Taki sam tytuł przyjęliśmy dla XVII Wojewódzkiego Konkursu Literackiego. Dzięki tak sformułowanemu hasłu młodzież ma okazję do przemyślenia, co to jest miłość, co to jest małżeństwo, dlaczego ono jest takie ważne i że jest ono najlepszym fundamentem trwałej, silnej i szczęśliwej rodziny, ale też z racji swej roli prokreacyjnej i wychowawczej – gwarantem zdrowego społeczeństwa. Chcemy więc wesprzeć młodych ludzi na ich drodze ku założeniu rodziny.

Dni Rodziny oraz nasz konkurs są jednak adresowane nie tylko do młodzieży, ale także do starszych pokoleń. Osoby z dłuższym lub krótszym stażem małżeńskim mogą w ramach tych Dni i przy okazji tego konkursu dokonać retrospekcji własnego życia, zrobić sobie swego rodzaju rachunek sumienia, na ile zrealizowały swoje młodzieńcze marzenia o małżeństwie i rodzinie, na ile są wierne słowu wypowiedzianemu w przysiędze małżeńskiej i co mogą jeszcze w swoim życiu udoskonalić czy naprawić, ale też jak mogą się dzielić swoim wieloletnim doświadczeniem z młodzieżą. Jest to poważne zadanie i ogromne pole do działania dla rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków… Zwłaszcza że „słowa uczą, przykłady pociągają”.

.   ***

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych począwszy od klasy IV, do młodzieży szkół średnich, a także do studentów, osób dorosłych i starszych, w tym do rodziców, nauczycieli i wychowawców, jak również do całych rodzin.

Jak co roku, prace będą rozpatrywane w następujących kategoriach:

1) wspomnienia i świadectwa, 2) listy, 3) wiersze, 4) inne.

Prace nie przekraczające 5 stron maszynopisu (1 strona = 1800 znaków ze spacjami), opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem (w przypadku uczniów także imieniem i nazwiskiem nauczyciela/opiekuna), nazwą i adresem szkoły, biblioteki, placówki wychowawczej, ośrodka kultury itp.), adresem mailowym i telefonem, informacją o wieku autora, a także wypełnioną metryczką związaną z wymogami RODO prosimy kierować do dnia 30 czerwca 2020 roku pod adresem:

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

Oddział Okręgowy w Olsztynie

ul. Prosta 5/6, 10-028 Olsztyn, tel./fax 89-527-35-16

lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadesłane prace staną się własnością organizatorów i nie będą zwracane autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji prac nagrodzonych bez honorariów autorskich. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas podsumowania XXII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w październiku 2020 roku w Olsztynie. Laureaci zostaną poinformowani osobnym pismem o miejscu i terminie uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień. Ponadto wybrane prace zostaną opublikowane na łamach „Biuletynu Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Regulamin wraz z metryczkami RODO można pobrać na stronach internetowych: olsztynski.civitaschristiana.pl,        www.forumprorodzinne.pl

lub: www.warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/dzialania-na-rzecz-rodziny/warminsko-mazurskie-dni-rodziny.

Zgoda na przetwarzanie danych

……………………………………

Miejscowość, data

 

 

         Ja, niżej podpisany/a

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(Imię i nazwisko pełnoletniego uczestnika Konkurs)

         Ja, niżej podpisany/a jestem ustawowym przedstawicielem/opiekunem nieletniego uczestnika Konkursu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Imię i nazwisko uczestnika Konkursu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko ustawowego przedstawiciela/opiekuna nieletniego uczestnika Konkursu)

Wyrażam zgodę na swój/jego udział w XVII Wojewódzkim Konkursie Literackim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” i ewentualną publikację mojej/jego pracy konkursowej w „Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”, mając świadomość, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, a jednocześnie stanowi warunek udziału w Konkursie.

……………………………….………………………………………

(Podpis pełnoletniego uczestnika Konkursu

lub pełnomocnika/opiekuna w przypadku uczestnika nieletniego)

Jako pełnomocnik/opiekun uczestnika Konkursu, wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

……………………………….……………………………………….

(Podpis pełnomocnika/opiekuna)

=================================================

Do każdej pracy należy dołączyć:

a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa (lub wiek dziecka), imię i nazwisko nauczyciela, dane adresowe szkoły (przedszkola), placówki.

b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Uczniowie (osoby) pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

c/ oświadczenie nauczyciela/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.

 

 

Załącznik 1 / metryczka pracy /

Imię i nazwisko autora /drukowanymi literami/

…………………………………………………………………..….

Klasa/wiek

Nazwa placówki, adres pocztowy ewentualnie e-mailowy, telefon placówki/pieczątka/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna/drukowanymi literami/ewentualnie telefon kontaktowy/

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

Udział w konkursie oznacza zgodę przeniesienia praw autorskich na organizatorów oraz prezentację prac zgodnie z regulaminem konkursu (indywidualne zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie, publikację pracy oraz jej prezentację, indywidualne zgody nauczycieli/opiekunów na publikację ich nazwisk pozyskują i archiwizują organizatorzy – zgodnie z obowiązującą procedurą RODO).

Załącznik nr 2

ZGODA/OŚWIADCZENIE RODZICA (opiekuna prawnego) na udział dziecka w XVII Wojewódzkim Literackim „Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

I. Wyrażam zgodę na udział w Konkursie mojego dziecka: Osoby pełnoletnie samodzielnie podpisują oświadczenie.

.................................................................................................................................................................. (imię i nazwisko dziecka , wiek/klasa)

.................................................................................................................................................................. (nazwa i adres szkoły)

.................................................................................................................................................................. (dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, kontakt: telefon/e-mail)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych w celach wynikających z organizacji Konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).                                                                                                 III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych mojego dziecka na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                                                                                                                                                        IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej, w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej organizatora oraz w innych formach utrwaleń.

V. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa. 3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. 5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

   .............................................................................................…………………………………     …………………………

                 (Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ uczestnika Konkursu)                      (data)

Załącznik nr 3

ZGODA/ OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA w związku z udziałem w w XVII Wojewódzkim Literackim „„Młodość – miłość – małżeństwo – rodzina” organizowanym przez Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

I. Moje dane osobowe:               .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko nauczyciela)

.......................................................................................................................................................

                                                                         (nazwa i adres szkoły)

.......................................................................................................................................................

                                                                 (dane do kontaktu: telefon, e-mail)

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ).                                                                                                 III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronie internetowej organizatora Konkursu w publikacjach, prezentacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.                                                          

IV. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca nauki uczestnika konkursu w publikacji na stronie internetowej organizatorów oraz w „Biuletynie Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Olsztynie, ul. Prosta 5/6, Olsztyn

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej "RODO"). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

3. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

4. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

5. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

.....................................................................................................................           ………………….................

                                             (czytelny podpis nauczyciela)                                                            (data)